Het zwarte goud van Oekraïne en de vruchtbaarste bodems ter wereld

07-03-2022

De Russen hebben heel wat redenen om een land zoals Oekraïne binnen te vallen. Oekräine is de broodmand van Europa en dat is te danken aan de vruchtbare bodems, gekend als Chernozems. Deze "goede zwarte aarde" hoort bij de productiefste bodems ter wereld. Rusland heeft bovendien een traditie van bodemkunde, ze brachten experten voort die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoeksgebied. Ze zijn dus zeer goed op de hoogte van de bodemrijkdommen van de naburige streken. We leggen uit wat de Chernozems van Oekraïne zo speciaal maakt, waar de vruchtbaarste bodems ter wereld liggen, en onderzoeken enkele verbanden met gelijkaardige bodems - en rampen - in Amerika.

Auteur: Kathelijne Bonne

Wat zijn chernozems?

De zwarte bodems van Oekraïne worden Chernozems genoemd, volgens de World Reference Base of Soil Resources (WRB), het bodemclassificatiesysteem dat door de Voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO) gebruikt wordt. Chernozems kenmerken zich door een dikke zwarte bovenlaag of A-horizont, de "chernic horizon" die minstens 25 cm dik moet zijn en die voor een groot deel uit afgebroken plantenmateriaal bestaat en dus heel rijk is aan humus en organische koolstof. In de bodems van Oekraine kan de dikte van de chernic horizon verschillende meters bedragen! 

Zwarte aarde van een Chernozem in Rusland.
Zwarte aarde van een Chernozem in Rusland.
Chernozem bodemprofiel in Oekraïne.
Chernozem bodemprofiel in Oekraïne.

Rijk aan humus en nutriënten

Humus zijn organische zuren, complexe moleculen, die ontstaan na afbraak van afgestorven plantendelen en die door bodemorganismen verteerd zijn. Dankzij de chemische structuur van humuszuren, houden ze niet alleen water vast, maar ook nutriënten, zoals calcium, magnesium, kalium, ammonia, fosfor, zwavel, ijzer, mangaan, zink, koper, enz. In humusarme gronden daarentegen, zinken regen- of irrigatiewater en de opgeloste nutriënten, gewoon weg naar diepere watervoerende lagen, buiten het bereik van de plantenwortels. Humusrijke zwarte bodems kunnen door deze eigenschappen een droog seizoen overbruggen.

Naast het humusgehalte, heeft de Chernozem ook een zeer goede structuur, dat wil zeggen, plantenwortels hebben geen moeite zich in de bodem te vertakken en er is genoeg zuurstof zodat bodemorganismen, rijkelijk aanwezig tot op grote diepte, kunnen ademen. De bodem bevat ook veel calcium, waardoor ze niet snel zuur wordt. Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat een Chernozem geen extra meststoffen of bodemverbeteraars nodig heeft en goede opbrengsten levert, mits een duurzaam beheer.

Vader van de bodemkunde

Dukochaev, vader van de bodemkunde.
Dukochaev, vader van de bodemkunde.

De naam Chernozem (van chorniy, zwart en zemlya, land, aarde, in het Russisch) werd in 1883 vastgelegd door de Russische geograaf Vasily. V. Dokuchaev, een van de grondleggers van de bodemkunde. Deze natuurvorser zag in dat de landbouwproductiviteit voor een groot deel werd bepaald door het type bodem, en dat deze op haar beurt beïnvloed werd door de geologie, het reliëf, het klimaat, organismen, en de tijd die nodig is om een bodem te vormen. De naam Chernozem werd van de Russische bodemclassificatie overgenomen toen de WRB werd opgesteld, een wereldwijd toepasbaar classificatiesysteem (*). 

In Amerika is de Russische nomenclatuur niet overgenomen, en is een eigen methode ontwikkeld: de Soil Taxonomy van de USDA (Department of Agriculture). Ook dit systeem is wereldwijd toepasbaar en werd opgesteld na de landbouwramp van de Dust Bowl in de jaren dertig van vorige eeuw. In de Soil Taxonomy komen Chernozems overeen met de categorie van de Mollisols (die ook andere aanverwante bodemtypes omvat) naar mollis, zacht, en sol, bodem, in het Latijn. 

(*) Vele landen hebben een eigen lokaal systeem om bodems in te delen. Dat is nuttig voor de lokale voedselproductie. Voor IJslandse boeren is het bijvoorbeeld niet erg relevant te weten hoe men landbouwkundige problemen oplost in de tropen. Wereldwijd toepasbare classificaties zijn vooral nuttig voor uitwisseling van kennis, beleidsvorming, en om in een geglobaliseerde wereld de voedselzekerheid te beheren. De WRB en Soil Taxonomy worden ook continu bijgewerkt op basis van nieuw onderzoek en nieuwe noden. Elk jaar wordt er een excursie gehouden, in 2023 was dat in Catalonië, dat bijzonder rijk is aan bodemtypes. Merk ook op dat zowel Mollisols and Chernozems nog kunnen worden opgedeeld in vele onderklassen, ze zijn allesbehalve homogeen.

Verspreiding van Chernozems (rood) (VN).
Verspreiding van Chernozems (rood) (VN).
Verspreiding van Mollisols (USDA).
Verspreiding van Mollisols (USDA).

Steppes, prairies en pampa's

Een vierde van alle Chernozems ligt in Oekraïne, en het land zelf bestaat voor 68% uit dit soort bodem. Chernozems strekken zich over twee grote zwarte-aardegordels in de wereld, in de steppes van Eurazië (van Oekraïne tot in Rusland), en Mollisols in de prairies van de Great Plains in Noord-Amerika. Ze zijn typisch voor graslanden in continentale klimaatgordels met koude winters, natte lentes en hete zomers. Gelijkaardige bodems komen ook voor in de pampa's in Argentinië.

Tot nu toe is Oekraïne is een van de drie grootste graanexporteurs, en een wereldleider voor soja, maïs en zonnebloemolie. De blauwgele vlag verwijst naar de uitgestrekte goudgele graanvelden onder een blauwe hemel. Oekraïne begon zich ook te profileren als organische producent. De VN heeft ook het potentieel van Oekraïne in de regeneratieve landbouw in kaart gebracht, een duurzame vorm van landbouw die geen schade toebrengt aan het milieu en die de biodiversiteit verhoogt. Ze bekeken ook het potentieel om koolstof uit de atmosfeer af te vangen, en vast te leggen in Oekraïense bodems.

Bodemdegradatie in Oekraïne

Maar deze enorme bodemrijkdom is te mooi om waar te zijn. De bodem van Oekraïne wordt niet beter behandeld dan elders in de wereld. Mollisols of Chernozems kunnen de wereld voeden in theorie, maar in de praktijk wordt er rooflandbouw op gepleegd en zijn ze onderhevig aan bodemerosie veroorzaakt door o.a. ploegen, monoculturen, irrigeren, bemesten, braak liggen, enz. Naar schatting (in dit FAO-verslag) verliest Oekraïne 500 miljoen ton bodem per jaar door erosie, wat overeenkomt met een verlies van 5 miljard dollar per jaar aan voedingstoffen. Of in een andere berekening, per ton graan geproduceerd, gaan 10 ton bodem verloren. Hetzelfde FAO-verslag biedt oplossingen en methodes voor conserveringslandbouw en klimaatslimme landbouw, die blijkbaar al succesvol zijn toegepast in Kazachstan en elders.

Gone with the wind: weggeblazen bodems

Ondanks hun goede reputatie kunnen we de beste bodems ter wereld, de Chernozems of Mollisols, volledig kwijtraken. De Dust Bowl doet tegenwoordig bij weinig mensen een bel rinkelen, toch was dit een enorme ramp in de jaren dertig in de Great Plains van de Verenigde Staten en Canada, waar van nature Mollisols voorkomen. Door ontbossing, ploegen en langdurige droogte in deze Amerikaanse "broodmand" voltrok zich tragische bodemerosie (we zien dit vandaag ook in Spanje). De wind blies de tot stof herleide bovenlaag van de bodem weg, de stofwolken verduisterden de hemel tot duizenden kilometers verder weg. Honderduizenden boeren verlieten hun akkers en trokken massaal naar Californië en Oregon om een nieuw leven op te bouwen. Het boek De druiven der gramschap van John Steinbeck dat met de Pulitzerprijs werd bekroond, gaat over deze gebeurtenis, en ook menig film werd erover gemaakt. 

Stofwolken van de Dust Bowl in Texas, 1935.
Stofwolken van de Dust Bowl in Texas, 1935.
Boek over de Dust Bowl van John Steinbeck.
Boek over de Dust Bowl van John Steinbeck.

Het nieuwe zwarte goud

De wereld staat op een kantelpunt, en de oorlog in Oekraïne zal uitwijzen of heel de wereld meegesleurd wordt in chaos of niet. De bodemproblematiek zal er nog een schep bovenop doen (Lees ook over hoe de bodem oorlog doorstaat). Want de Dust Bowl kan zich herhalen en het zou jammer zijn moest dit opnieuw werelds beste bodems overkomen. Daarom moeten we ons eraan herinneren wat de basis is van een stabiele, welvarende maatschappij, en dat is gezond voedsel, proper water, schone lucht, en duurzame hernieuwbare grondstoffen, waartoe iedereen toegang heeft. Als die er zijn, kan de energietransitie op een vredevolle manier worden voltrokken. Daarom zou een duurzaam beheer van bossen, oceanen én bodems helemaal bovenaan op de politieke agenda moeten staan.

Het ziet ernaar uit dat petroleum niet meer het zwarte goud is, de hoogdagen van Big Oil zijn voorbij, hoe goed ze de levenstandaard naar haar huidige niveau heeft getild (vooral in de rijke landen). Goede zwarte aarde, zoals de Chernozems van Oekraïne, zijn het zwarte goud van de toekomst (en dat zijn ze eigenlijk altijd al geweest, alleen krijgen bodems nooit de aandacht die ze verdienen en zijn we zodanig ver van de natuur verwijderd dat we ons niet meer bewust zijn waaraan we onze welvaart danken). Petroleum en goud kunnen we niet eten. Geld ook niet, zoals de Native Americans al lang geleden opmerkten. Het is daarom van het allergrootste belang dat bodems, ook al zijn het geen Chernozems, gelijk waar ter wereld duurzaam beheerd worden.

--------

(Noot: in dit artikel spreken we over 'vruchtbare' en 'productieve' bodems. Die woorden hebben in dit artikel betrekking tot voedselproductie voor menselijke consumptie, we nemen dus een antropocentrisch standpunt aan. Maar ook bodems die geen grote oogsten opleveren of als niet productief worden gezien, voeren belangrijke ecosysteemdiensten uit waarvan de beschaving afhangt.) 

Afbeeldingen

Titel: tarweveld met blauwe lucht: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Ukraine#/media/File:Flag_colors.jpg

Zwarte aarde in Rusland: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Black_Earth_-_Prokhorovka_-_Russia.JPG?uselang=fr

Chernozem bodemprofiel in Oekraïne.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchernoziom#/media/Fichier:%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC.JPG

Andere: openbaar domein.

Bronnen

FAO, 2014, Ukraine: Soil fertility to strengthen climate resilience: Preliminary assessment of the potential benefits of conservation agriculture https://www.fao.org/3/i3905e/i3905e.pdf

Atlantic Council, 2021, Ukraine can feed the world: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-can-feed-the-world/

IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

United States Department of Agriculture, 1999, Natural Resources Conservation Service, Soil Taxonomy, a basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys, by Soil Survey Staff, Agriculture Handbook 436. 

World Bank, 2014, Soil Fertility to Increase Climate Resilience in Ukraine, https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/12/05/ukraine-soil

-----